Norsk mat er trygg

Det er lite rester av palntevernmidler i norsk mat. Over 98 prosent av matvareprøvene som ble analysert i 2015 var innenfor fastsatte grenseverdier.

Publisert Sist oppdatert

I fjor ble 1305 prøver av ferske, fryste eller prosesserte matvarer analysert i regi av overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2015». Programmet er koordinert av Mattilsynet, mens NIBIO har utført analysene.

Overvekt av importerte matvarer

Vareslagene som velges ut til analyse, styres av en nasjonal treårsplan samt av EUs koordinerte overvåkingsprogram. Målet er at prøveuttaket skal gjenspeile det norske kostholdet. I alt 118 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkt, korn/ris og andre næringsmidler fra 69 forskjellige land ble analysert. Av de 1305 prøvene var 65 prosent importerte og 35 prosent norskproduserte næringsmidler.

Soppmidlene dominerer

I prøvene av vegetabilsk opprinnelse ble det ble søkt etter rester av 334 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler, inkludert noen nedbrytningsprodukter. I tillegg ble enkelte av prøvene analysert med metoder der det søkes kun etter ett eller noen få plantevernmidler (spesialmetoder). Det ble påvist rester av totalt 132 ulike plantevernmidler, hvor soppmidlene boskalid og imazalil var de plantevernmidlene som oftest ble påvist.

Flest funn i mat fra land utenfor EU

Det ble påvist funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). Av disse ble 10 prøver (0,8 %) regnet som overskridelse etter fratrekk av analyseusikkerheten. Hele 15 av 17 prøver med funn over grenseverdi var importert fra land utenfor EU.

-Så lenge mengden med plantevernmiddelrester er under grenseverdiene, er maten trygg å spise. Vi har forståelse for at folk blir bekymret for at det er spor av plantevernmidler i maten, men det er viktig å forstå at det er mengden som er avgjørende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Ulovlig middel i gulrot

Mattilsynet vurderer alle funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene opp mot analyseusikkerhet og om funnet kan være helsefarlig for forbruker.

I 2015 var det overskridelse av grenseverdien for plantevernmidlet diazinon i én norsk prøve av gulrot. Dette var ulovlig bruk i Norge. Plantevernmiddelet er godkjent i andre kulturer i Norge, men ikke i gulrot. Mattilsynet følger opp virksomheten med tilsyn.

Overskridelser av grenseverdier i produkter fra Asia

Generelt er overskridelsene lave, men av prøvene med overskridelser var det tre prøver som ble vurdert å kunne medføre umiddelbar helsefare. Dette var en prøve av bønner med belg fra Laos, en prøve av brokkoli fra Thailand og en prøve av chilipepper fra Vietnam (importkontroll). Mattilsynet fulgte opp overskridelsene overfor importørene og det har også senere blitt tatt ut prøver av produktene. Det ble sendt melding av funnene i varslingssystemet RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed).

Variasjoner fra år til år

- Resultatene fra 2015 viser generelt liten variasjon fra tidligere år. Små variasjoner fra år til år anses for å være normalt da påviste funn kan avhenge av mange faktorer, som for eksempel prøveuttaket, analyseprogrammet og bestemmelsesgrenser for analysemetodene samt at regelverket endres fra år til år, sier Hanne Marit Gran og føyer til:

- Mattilsynets rolle er å kontrollere, kartlegge og overvåke mat på det norske markedet, og vi fører også tilsyn med at matprodusenter og importører tar ansvar for at maten de selger er i henhold til regelverket.