Dokumentert opplæring

Kva krav gjeld til opplæring i bruk av utstyr på garden? Svaret finn du i BG 2/10. Her er ein attest du treng, og peikar direkte til forskrifta.

Publisert Sist oppdatert

Opplæringsattesten er du pålagt å ha, for deg sjølv og alle som arbeider hos deg. Hos oss får du skjemaet gratis.

I Bedre Gardsrift nr. 2 2010 kan du lese om krava til sertifisert opplæring og dokumentert opplæring. Dette er noko som gjeld alle bønder og alle som skal arbeide på garden.

Attest for dokumentert opplæring

For å dokumentere at det er gitt opplæring på det utstyret der slike krav gjeld, må du lage ein attest. Enklaste måten å gjere det på, er å laste ned Bedre Gardsdrifts attest for dokumentert opplæring. Vi har hatt liggande ein slik her på www.gardsdrift.no sidan 2002, saman med mange andre nyttige dokument som du fritt kan laste ned. Den gamle opplæringsattesten er heilt grei, men no har vi fiffa den litt opp så den er enda ryddigare og tydelegare. Dokumentet er i pdf-format. Har du problem med nedlastinga, kontaktar du underteikna ved å klikke på namnet lengst oppe i artikkelen. " Å fylle ut attesten er ein særs enkel jobb: Skriv den ut, og finn fram kulepennen. Det som krev mest, er naturleg nok det å gjennomføre sjølve opplæringa.

Forskrifta

Krava til opplæring står i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. I Bedre Gardsdrift nr. 2 2010 står innhaldet i forskrifta oppsummert med kvardagsord.Under står utdrag frå den delen av forskrifta som gjeld dei fleste av oss i landbruket. Utdraget er ajour pr. 24. februar 2010.

§ 47. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 48 og § 49, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende. Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i. Demonstrasjon og prøving i forbindelse med reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert opplæring. EØS-borger skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 49. Tillatelse gis dersom søkeren fremlegger: - enten det kompetansebevis som kreves for bruk av det aktuelle arbeidsutstyret i et EØS-land, eller - dokumenterte kvalifikasjoner tilegnet i et EØS-land, og som gir den samme sikkerhet som følger av denne forskrift. Vedtaket skal treffes senest fire måneder etter at alle dokumentene angående søknaden er mottatt.

§ 48. Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 47. Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

§ 49. Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til § 47 skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr: - bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse - tårnkraner - mobilkraner - portalkraner - kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger - løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen - masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).