Aldri før har det vært hogd så mye tømmer i norske skoger som i 2019.
Aldri før har det vært hogd så mye tømmer i norske skoger som i 2019.

Rekordhogst i 2019

Skogeierne solgte over 11 mill. kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019 for en bruttoverdi på mer enn 4,8 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall fra Landbruksdirektoratet. Tømmervolumet har økt år for år i den siste tiårsperioden, og avvirkninga i 2019 lå to prosent over tilsvarende tall for 2018.

Prisene flater ut

Den gjennomsnittlige tømmerprisen i 2019 lå på 430 kr/m³ og dette er høgere enn noen gang før. Økninga fra 2018 var på hele seks prosent. Vinteren 2019 var den månedlige tømmerprisen på sitt høyeste. Etter det har prisene vist en nedadgående tendens.

– Tømmerprisen varierer med etterspørselen etter trelast, kartong og papir, og mye tyder på at pristoppen er nådd for denne gangen, kommenterer seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Det er tømmer av gran som oppnår den høyeste gjennomsnittsprisen. Samtidig er det dette sortimentet som har hatt størst prisnedgang gjennom siste halvdel av 2019, skriver Landbruksdirektoratet.

Vestlandet i siget

Det er på Østlandet det hogges mest. De nye fylkene Innlandet og Viken står til sammen for ⅔ av hogsten. Samtidig øker hogsten mest i Vestlandsfylkene. Her er det en økning på 14 prosent fra 2018. I Trøndelag er hogsten derimot redusert noe de seinere årene.

Du kan studere statistikk over avvrikning her