Listhaug ny
Listhaug ny

Vil utrede jordleie og driveplikt

Listhaug ligger ikke på latsida for tida. Forleden dag sendte hun ut et forslag til høring om opphevelse av konsesjonsloven og boplikta. Nå ber hun Landbruksdirektoratet om å lede ei utredning av problemstillinger knytta til leiejord og driveplikt.

Publisert

I dag er det bare 35 prosent av bøndene som utelukkende driver egen jord. Illustrasjonsfoto

Fagdirektør i Landbruksdirektoratet, Ola Rygh, har påtatt seg å lede arbeidsgruppa som har fått i mandat å vurdere effekten av den utstrakte bruken av leiejord og om det bør være større samsvar mellom eier og bruker.

35 prosent av bøndene driver bare egen jord

De siste femti årene har det vært store endringer i drift av eid jord og drift av leid jord. I 1959 drev 87 prosent av brukerne kun eid jord. I 2010 hadde denne andelen sunket til 35 prosent av brukerne. Et flertall av brukerne, 58 prosent, dreiv en kombinasjon av eid og leid jord. Dagens andel leiejord kan ha betydning for investeringene i jordbruket eller i enkelte jordbruksproduksjoner, og dermed også for norsk matproduksjon, skriver Landbruks- og matdepartementet.

Ferdig 1. juli 2015

Arbeidsgruppa skal også utrede praktiseringa og effekten av driveplikta. Den skal også utrede hvordan andelen leiejord påvirker situasjonen for jordvernet. Gruppa er også bedt om å vurdere om det bør innføres en egen vernehjemmel i jordloven.

Arbeidsgruppa starter arbeidet medio oktober. Arbeidet med hovedmandatet skal ferdigstilles 1. juli 2015, mens arbeidet med tilleggsoppdraget skal være ferdig 1. april 2015.

– Mer betryggende å eie enn å leie

– Det er en stor utfordring at vi i dag har så mye leiejord i norsk jordbruk, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – I enkelte bygder er langt over halvparten av jorda som drives leiejord. Mange bønder må derfor gjøre store investeringer i bygninger og maskiner uten å eie jordarealet de er avhengig av. Det vil være langt mer betryggende for den enkelte bonde å kunne eie mer av jorda de driver, sier Listhaug.

– Må ses i sammenheng med konsesjonsloven

– Vi har sent på høring et forslag om å fjerne konsesjonsloven. Dette kan gjøre det lettere å få kjøpt tilleggsjord, sier Sylvi Listhaug. – I tillegg skal denne gruppa spesielt se på effekten av den utstrakte bruken av leiejord. Gruppa er bedt om å vurdere i hvilken utstrekning dagens høye andel leiejord er begrensende for målsettinga om økt matproduksjon. Gruppa er videre bedt om å foreslå tiltak som kan stimulere til mindre leiejord og økt omsetning av tilleggsjord, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Disse sitter i arbeidsgruppa

Foruten lederen av arbeidsgruppa, fagdirektør Ola Rygh, er disse med:

  • Aud Ingrid Krefting, seksjonssjef i Seksjon arealbruksutvikling, Landbruksdirektoratet.
  • Olaf Holm, gårdbruker, Kvelde
  • Olav Sandlund, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Vestfold
  • Trine Gevingås, juridisk rådgiver, Fylkesmannen i Sør Trøndelag
  • Arne Rørå, administrerende direktør, NORSKOG
  • Erlend Stabell Daling, advokat, Norges bondelag