sau fjellbeite
sau fjellbeite

Høge sauetap? Da risikerer du beitenekt neste år!

Har du i snitt mista mer enn 20 prosent av sauene dine på beite de siste tre sesongene, risikerer du at Mattilsynet nekter deg å slippe dyra i utmarka i 2012.

Publisert Sist oppdatert

I verste fall risikerer du å måtte holde sauen inngjerda i innmarka neste år.

Bakgrunnen for dette drastiske tiltaket er at det hvert dør 120 000 sau i utmarka av ulike årsaker. Totalt slippes to millioner lam og sauer på beite hvert år.

- Beitedyrtapene er uakseptabelt høye i mange områder, og vi er bekymret med hensyn til dyrevelferden, sier Ole Fjetland, ass. tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Du blir varslet i forkant

Mattilsynet informerer nå at det etter årets beitesesong kan bli varslet beiterestriksjoner for beitesesongen 2012. Dette gjelder besetninger som i snitt har hatt mer enn 20 prosent tap de tre siste årene. Før vedtak fattes skal saueeier varsles og hver enkelt sak vurderes konkret. Men som en generell vurdering anser tilsynet at tap over 20 prosent nesten uten unntak vil være uakseptabelt.

Bruk dette året godt!

- Jeg vil understreke at Mattilsynet ikke har definert at tap under 20 prosent er dyrevelferdsmessig ”akseptabelt”. Men mer enn 20 prosent er, nesten uten unntak, for høgt ut fra en dyrevelferdsmessig vurdering, sier Fjetland.

Beiterestriksjoner skal være siste utvei etter at andre tiltak er forsøkt. Ved å informere om mulige beiterestriksjoner for 2012 allerede nå, mener Mattilsynet at dyreholdere med høg tap over tid vil få tid til å prøve tiltak som ennå ikke har vært forsøkt

- Det betyr i praksis at dyreeierne må bruke beitesesongen 2011 til å redusere tapene. Dersom de iverksetter tiltak som reduseres tapene vesentlig, kan de unngå restriksjoner i 2012, framholder Fjetland.

Retningslinjer kommer i løpet av sommeren

- Beiterestriksjoner er en alvorlig inngripen i bøndenes virke og et slikt tiltak må være siste utvei. Samtidig mener vi at dette er det eneste av våre virkemidler som vil ha tilstrekkelig effekt i visse situasjoner. For å ivareta ansvaret vi har for tilsyn med dyrevelferden, ser vi oss nødt til å ta i bruk denne sanksjonsmuligheten hyppigere, sier Fjetland.

Mattilsynet vil innen sommeren ferdigstille ”Retningslinjer for tilsyn med velferd for sau på utmarksbeite”.

Uvesentlig hva dyr dør av – dersom de lider

Det er flere årsaker til at dyra dør, alt fra ulykker til sykdom og giftige planter, men en stor del av tapene skyldes utvilsomt rovdyr. Hva som forvolder mest lidelse for dyra er umulig å vurdere, men tap på beite er alltid forbundet med smerte.

- Dyrevelferdsmessig er det nytteløst å veie tapsårsaker mot hverandre, og Mattilsynets anliggende i denne saken er beitedyras velferd. Hva de dør av, er underordnet. I vår vurdering av dyrevelferden må vi derfor ta utgangspunkt i det total tapet, sier Fjetland avslutningsvis.