brann 3
brann 3

Slik behandler du dyr ved brann

Det Veterinære Sundhedsrådet i Danmark har lagd en manual for hvordan du handterer brann- og røykskadde svin og drøvtyggere. Mattilsynet anbefaler den. Vi gir deg kortversjonen.

Publisert Sist oppdatert

Sikre rømmingsveger er en forutsetning for å berge dyr.

1. Dyrene skal raskest mulig dusjes med kaldt vann. Sjøl om det blir avgjort at dyrene skal slaktes, fortsetter du å overrisle dem med vann.

2. Dyr med symptomer på røykskade i luftveiene (hoste, problemer med å puste) bør generelt avlives raskest mulig.

3. Dyr med utbredte førstegradsforbrenning, samt de med annen- og tredjegradsforbrenning bør generelt avlives raskest mulig. Om mulig på brannstedet. Ved større fjøsbranner hvor masseavliving på stedet av praktiske grunner ikke er mulig, kan avliving skje på nærmeste slakteri. Da må det sikres at dyrene avlives umiddelbart etter ankomst.

4. Dyr fra brann- og røykutsatte fjøsområder bør overvåkes nøye i en lengre periode etter brannen. Dyr som viser symptomer på brann- og røykskader, for eksempel luftveisproblemer, bør avlives eller slaktes.

5. For dyr, som anses å være egnet til slakt, bør du iverksette følgende forholdsregler:

a) Dyrene skal raskest mulig transporteres til nærmeste slakteri og følges av en slakteattest med opplysninger om branntidspunkt og behandling som dyrene har fått, i tilfelle de har fått medisin som krever tilbakeholdelsestid.

b) Før transporten skal det sikres at det er nok personale til stede på slakteriet med tanke på rask avliving av dyrene.

c) Opplessing av dyrene skal overværes av dyrlegen på brannstedet.

6. Beslutningen om at særlig verdifulle avlsdyr skal få behandling av brannskader, må tas av veterinæren på stedet.