Apelsvoll
Apelsvoll

Er potetåker´n din gått tom for N?

Årets vekstsesong i potet har startet med mer nedbør enn normalt mange steder. Potetforsker Per Møllerhagen (bildet) anbefaler derfor bøndene om å ta fram nitrogenkalkulatoren for å sjekke behovet for tilleggsgjødsling.

Publisert

Per Møllerhagen på Apelsvoll ber deg sjekke N-tilstanden i potetåker´n.

– Det kan være naturlig å sammenlikne starten på sommeren med 2008-sesongen. Da var det mange potetåkre som gikk tomme for nitrogen tidligere enn de skulle. Låge avlinger og mye småpotet ble resultatet for mange, skriver Bioforsk på hjemmesida si.

Tilleggsgjødsling?

For å unngå å havne i samme situasjon i år, er det aktuelt å sjekke om det er behov for tilleggsgjødsling utover det som er planlagt av nitrogentilførsel. Her kan bonden eller veilederen bruke en egen nitrogenkalkulator som hjelpemiddel, sier forsker Per Møllerhagen ved Bioforsk Øst Apelsvoll på Toten.

Nitrogenkalkulator

Nitrogenkalkulatoren er et nettbasert verktøy for bedre kunne forutsi nitrogenmangel i siste halvdel av vekstperioden. Kalkulatoren ligger på Bioforsk sine hjemmesider under Nettbaserte tjenester, og gir en enkel og rask oversikt over tilgjengelig nitrogen for korn, potet og engvekster i vekstsesongen.

Vaska ut?

– Det har vært mye nedbør mange steder, og det er naturlig å vurdere om dette vil ha noe innvirkning på veksten og utviklinga av åkeren. I produksjonen av lagringspotet så er målet å gi nitrogengjødsel slik at en oppnår ei naturlig avmodning/gulning av riset i begynnelsen/midten av september. Mer nedbør enn normalt gir en større ned- eller utvasking av nitrogen, og da er det spørsmål om noe er tapt for potetplantene.

Test før siste hypping

– En test med kalkulatoren for de viktigste potetdistrikta viser at det kan bli mangel på nitrogen der det er sandjord og gjødslet etter norm. Men det kan også oppstå mangel på tyngre jord, sier Møllerhagen.

Han anbefaler derfor bøndene å sjekke statusen på egen gard ved hjelp av nitrogenkalkulatoren før slutthypping – for å se om det bør tilleggsgjødsles utover det som er planlagt. Det er gunstig å få hyppet gjødsla inn i fåra slik at den er mindre utsatt for bortrenning. Dersom delgjødsling med nitrogen er planlagt fra våren av, sjekkes det om det skal gis noe ekstra i forhold til planen.

Mange faktorer

– Det er mange faktorer som avgjør om behovet for tilleggsgjødsling. Ved siden av nedbørsmengde, kan det være jordtype, utviklingsstadium for veksten, gjødsling tidligere i vekstsesongen og forventet avlingsnivå.

Møllerhagen mener kalkulatoren er en enkel måte å vurdere nitrogenstatusen på, ut fra lett tilgjengelige opplysninger.

Det velges område, jordart, settetid, gjødsling og eventuelt nitrogenreserver i jorda. En grafisk framstilling av nitrogenforbruk, utvasking og eventuell mangel vil da komme opp.

To kilo N på målet

– Midt på 1990-tallet (1995 og 1997) utførte vi noen forsøk med tilleggsgjødsling i potet etter mye nedbør på forsommeren. Konklusjonene den gangen var at dersom det kom mer enn 90-100 mm fra setting til 10-15 cm høgt ris, så var det aktuelt å gi rundt to kg nitrogen pr daa i kalksalpeter. Dette var en grov veiledning som ikke tok hensyn til jordart, nedbørsintensitet eller forventet avlingsnivå.

Bare en pekepinn

Det er noe av bakgrunnen for at Bioforsk utviklet kalkulatoren. Per Møllerhagen understreker at dette kun blir en veileder for den enkelte bonde. Når det gjelder tidspunktet for gjødsling, er det ikke anbefalt å gi tilleggsgjødsel til potet særlig seinere enn siste hypping. Det vil si i begynnelsen av juli. Seinere gjødsling gir økt fare for sein ristilvekst, dårligere avmodning, redusert tørrstoffinnhold og mørkere friterfarge.

"