Light
Light

Ny skogs­ma­skin på Elmia Wood

Én av mes­seny­he­tene på Elmia Wood i Jönköping 3.-6. juni er en kombinert hogstmaskin og lassbærer. Ma­skinen er nå un­der byg­ging, og du kan se hytta på bildet.

Publisert

Den svenskbyge skogsma­ski­nen he­ter Lightlogg C og er spe­si­elt ut­vik­let for av­virk­ning på om­rå­der med dår­lig bæ­re­ev­ne. Der­for har den ifølge pro­du­sen­ten svært lågt mark­trykk sammenliknet med til­sva­ren­de ma­ski­ner. Kli­ma­end­rin­ge­ne med­fø­rer

mil­de­re vint­re og der­med dår­li­ge­re teleforhold. Den nye ma­ski­nen er bygd nett­opp med sik­te på det­te, samt for å kun­ne møte sta­dig stren­ge­re mil­jø­krav.