skogsbildveg 1
skogsbildveg 1

Lange vogntog utfordrer skogsbilvegene

Skogsbilvegnettet i Vestfold trenger en oppgradering for å kunne ta imot de lange vogntogene som transportørene nå nytter i stadig økende grad.  

Publisert

Resultatene fra kartleggingen av skogsbilveiene i "forsøkskommunen" Andebu foreligger nå. Hele 47 kilometer skogsbilvei (34 prosent) av totalt 140 kilometer i kommunen kan ikke godkjennes for tømmertransport. Det enkelte veganlegg har fått en vurdering av veibredde, behov for grøfterensk, toppdekke, behov for veikantrydding, stigningsforhold, kurvatur og størrelse og utforming på snuplasser.

Små snuplasser og bruer

100 snuplasser (60 prosent) har mangler eller er for små for lange vogntog. 14 av totalt 22 registrerte broer må sjekkes nærmere. Til dette arbeidet skal prosjektet leie inn en pensjonert ingeniør fra vegkontoret i Vestfold.

Det er utarbeidet et registreringsskjema som fylles ut for hvert veianlegg. Dette er sendt veiforening/skogeier. I tillegg er det gitt orientering om skogfondsordningen og strategien for bruk av tilskuddsmidler til skogsveier i fylket.

Gjelder hele fylket

Resultatene fra Andebu viser at arbeidet med opprusting av skogsveinettet er viktig i Vestfold. Tilsvarende registrering skal nå gjennomføres i de øvrige kommunene i fylket. Når resultatene for hele fylket foreligger, vil Fylkesmannen ha et godt grunnlag for å prioritere bruken av de alt for knappe tilskuddsmidlene. (Kilde: fylkesmannen i Vestfold)

Kontaktperson: Knut Ivar Løken, [email protected], tlf 33 37 23 58 og 916 74 286.

"