Hogstmaskin 2
Hogstmaskin 2

Hogstmaskinen regjerer i norske skoger

90 prosent av all avvirkning her i landet skjedde med hogstmaskin i 2007, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Videre kom 85 prosent av alt tømmeret som ble hogd fra sluttavvirkning. Ser vi bort fra arbeid entreprenører og andre sjølstendig næringsdrivende utfører, legges det ned 2300 årsverk eller 4,2 millioner timer i skogen hvert år. Av dette står skogeierne for 64 prosent, ektefelle/samboer svarer for åtte prosent, mens lønna og ulønna arbeidshjelp representerer resten, 28 prosent.

Skogeierne sjøl mener at 73 prosent av det produktive skogarealet i Norge er økonomisk drivverdig. Størst er tallene for skogfylkene på Østlandet hvor mellom 80 og 90 prosent er drivverdige. Små skogeiere mener at 60 prosent er drivverdig, mens større skogeiere kommer opp i en prosent på 78.

Flere tall og tabeller fra skogåret 2007

"