Du er her

Vegnettet i skogen øker

I fjor ble det bygd 122 km nye skogsbilveger og 421 km av de gamle bilvegene ble forbedret.
Av Bo Hansen
Publisert 25.03.2017 22:58

Til sammen investerte skogeierne 222 millioner kroner i bilveg-nettet i 2016, hvor av 87 millioner kroner ble finansiert med tilskudd, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

-De tre siste årene har det vært en økning i både bygging av nye veger og opprusting av det gamle vegnettet. Etter en sammenhengende nedgang siden starten på 1990-tallet, peker pilene nå oppover sier seniorrådgiver Jørn Lileng i Landbruksdirektoratet.

10 000 km flere traktorveger enn skogsbilveger

Når det gjelder traktorveger viser tallene for 2016 at skogeierne ferdigstilte 156 km nye veger, og at de rustet opp 70 km av det gamle traktorvegnettet. Disse tiltakene resulterte i en investering på 46 mill. kroner, hvor skogeierne mottok 11 mill. kroner i tilskudd.     

Ved utgangen av 2016 var det totalt ca. 48 000 km med skogsbilveger og 56 700 km med traktorveger i Norge.

Hedmark topper skogsbilveg-lista

Skogeierne i Hedmark ferdigstilte flest nye bilveger i 2016, med 31 km, etterfulgt av Oppland, Telemark, Vest-Agder, alle med 11 km.

Oppland topper statistikken for opprusting av de eldre skogsbilveiene, med 87 km, etterfulgt av Hedmark (65 km), Buskerud (46 km), Østfold (38 km) og Nord-Trøndelag (29 km).

Dyrt å bygge veger på Vestlandet

For å bygge en ny skogsbilveg i 2016 var meterkostnaden på landsnivå 660 kroner. Opprusting av de gamle skogsbilvegene (ombygging) kostet 335 kroner. For traktorvegene var meterkostnaden 202 kroner.

Kostnadene for å ruste opp de gamle skogsbilvegene har hatt en stigende tendens de siste årene, mens nybyggingskostnadene har hatt en markant økning. Varierende topografi, grunnforhold og tilgang på masser gjør at byggekostnadene varierer mye mellom fylkene.

Generelt koster det mer å bygge skogsveger på Vestlandet enn i skogstrøkene på Østlandet. For eksempel var meterkostnaden for skogsbilveg (v.kl 3) i underkant av 400 kroner i Hedmark i 2016, mens kostnaden var over 1100 kroner i Hordaland og Nord-Trøndelag.

Nye tider krever bedre veger

Totalt investerte skogeierne i alt 268 millioner kroner på skogsvegnettet i 2016. 58 prosent (154 mill. kroner) av investeringene gikk til opprusting av det eksisterende skogsvegnettet. Dette er viktig for å tilpasse de gamle skogsveiene til dagens tømmerbiler, og ikke minst som et klimatiltak i en tid med mildere vintre og økt nedbør.

60 prosent (58 mill. kroner) av tilskuddsutbetalingene på 98 millioner kroner gikk til opprustingstiltak. De resterende midlene (40 mill. kroner) gikk til nybygging av skogsveger.

Tilskuddssatsene varierer mellom fylkene fra ca. 25 – 50 prosent av anleggskostnadene. I 2016 var gjennomsnittlig tilskuddssats for hele landet på ca. 37 prosent.

 

Nøkkelord