Du er her

Tilgi dei ikkje – dei veit kva dei gjer

Fra Bedre gardsdrift 4/2014: «Regel etter regel hindrar landbruket i å drive rasjonell og sikker transport langs vegen. Det veit regjeringa»
Av Magnus Østby
Publisert 26.05.2014 12:30

Du kan skrive inn kommentarer nederst

Eit av framlegga i regjeringa sitt tilbod i landbruksoppgjeret er å heve kvotetaket for mjølkebruk til 1,2 millionar liter, tilsvarande 150 mjølkekyr. I dag er gjennomsnittet i Noreg 24 kyr pr. bruk, mens gjennomsnittet i EU er 16 kyr pr. bruk.

Slike strukturendringar føreset traktorkøyring som ikkje er lovleg. Alt i dag, der familiebruka berre kan vere ein tredel så store og samdriftene maksimalt to tredelar av den føreslåtte nye kvotegrensa, er vegtransport eit stort problem. Vi seier ”problem” fordi all transporten er kostbar, den er feil for miljøet, den er underlagt trafikkreglar frå då MF 165 var stor, den tar svært mykje tid og den er til ulempe for andre trafikkantar.

Ikkje eingong Listhaug får oppheva Vårherre si utforming av landskapet, med temmeleg små teigar spreidde utover her og der kringom i landskapet. Det gir lange transportetappar og lite rasjonell handtering av alt som går inn og ut. Gigantbruka som regjeringa ynskjer vil gi enda meir transport, både av grovfôr og husdyrgjødsel. Dessutan må reiskapen som skal gjere jobben køyrast den same vegen.

Mykje av reiskapen sjølv på heilt små bruk er breiare enn 2,55 meter. Då kan du etter gjeldande regelverk ikkje køyre lengre enn 34 km om gongen. Landbruket vil oppheve avstandsgrensa. Verken førre regjering eller sitjande regjering har gjort noko med det. Derimot vil Solberg-regjeringa oppheve grensa på maks 17 km mellom driftssentera i samdrifter.

Vidare har vi vektgrenser for tilhengarar og slept reiskap, som ikkje er brukt på traktor i vesentlege EU-land. Norske bønder kan ikkje ha to tilhengarar, noko som er heilt ok mange stader i EU. Slikt hindrar effektiv og rasjonell bruk av tilhengarar, gjødselvogner, fôrvogner og anna. Også her har landbruket oppmoda både førre regjering og sitjande regjering om å lempe på regelverket. Dei har enno ikkje svara. Slik kan vi halde fram: Store traktorar treng tvillinghjul for å kunne brukast utpå jorda. Bruk av tvillinghjul langs veg er omgitt av eit uryddig regelverk, og alt i dag er vanlege familiebruk-traktorar i øvre sjikt av kva som er lovleg langs veg med tvilling.

Landbruket ynskjer å kunne køyre raskare enn 40 km/h, mens dei norske førarkortreglane er til hinder for ein halv generasjon.

Regel etter regel hindrar landbruket i å drive rasjonell og sikker transport langs vegen. Det veit regjeringa. No vil Listhaug & Co ha mykje meir køyring som ikkje er lovleg.

Ein kjend mann sa ein gong ”Far, tilgi dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.”
Den utsegna gjeld ikkje Listaug og resten av regjeringa. Dei veit veldig godt kva dei gjer. Vi gremmast.

__________________________________________________________________

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre gardsdrift 4/2014

Du kan laste ned hele bladet eller enkeltsider elektronisk her

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

__________________________________________________________________


Tidligere lederartikler fra Bedre gardsdrift:

"

"
Kunnskapsløft for landbruket

Fra Bedre gardsdrift 7/2015: «Vi har tidligere tatt til orde for en mer offensiv mediestrategi fra landbruket, og vi blir mer og mer overbevist om viktigheten av dette. Landbruket er på alle vis tjent med et generelt kunnskapsløft om norsk matproduksjon.»

Les mer »"

Les også"
Økonomisk seigpining tar liv

Fra Bedre gardsdrift 6/2015: «Sikkerheitsbelte og sunt mannvit er gratis og tilgjengelig for alle. Noko som ikkje er like lett, er å sikre at alle har tid og økonomi til å halde maskinparken i forsvarleg stand.»

Les mer »"

Les også"
Frustrerende sentralisering

Fra Bedre gardsdrift 5/2015: «A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder.»

Les mer »"

Les også"
Skallet er ditt – programvaren er vår!

Fra Bedre gardsdrift 4/2015: US Copyright Office behandler nå en søknad fra John Deere, som ber om at programvaren i deres produkter blir underlagt lov om opphavsrett, på samme måte som programvare til datamaskiner.

Les mer »"

Les også"
Renere, men enklere traktorer?

Fra Bedre gardsdrift 3/2015: «De siste årene har traktor- og motorprodusentene brukt enorme summer på å tilpasse motorene til nye og strengere utslippskrav.»

Les mer »"

Les også"
Monopol i fjøset

Fra Bedre gardsdrift 2/2015: «Fordi Fjøssystemer ikke er landsdekkende, vil Felleskjøpet i praksis få monopol som totalleverandør mange steder. Vi har ingenting galt å si om noen av disse, men en slik konkurransesituasjon i et marked hvor det omsettes for svært store beløp er uheldig.»

Les mer »"

Les også"
Bredbånd til alle, takk!

Fra Bedre gardsdrift 1/2015: «På få år har landet vårt fått et digitalt klasseskille som råker skoleelever og næringsdrivende særlig hardt, og som definerer folk til å være med eller utenfor. »

Les mer »"

Les også