Du er her

Status: 42 900 bruk – 9,86 mill. dekar

42 900 aktive bruk disponerer 9,86 millioner dekar jordbruksareal i 2014. Det er 12 000 dekar mindre enn året før. Gjennomsnittlig areal per bruk er 230 dekar. Antall bruk gikk ned med to prosent sist år. Samme prosent som for de siste fem åra.
Av Bo Hansen
Publisert 27.11.2014 10:45

Ammeku var eneste blant storfe som øker i antall.

Av det totale jordbruksarealet er 8,1 millioner dekar fulldyrka, 0,2 millioner er overflatedyrka eng og 1,56 millioner innmarksbeite, melder Statistisk sentralbyrå.


Eng øker

Det fulldyrka engarealet økte med 25 600 dekar fra 2013 til 2014 til 4,78 millioner dekar. Samtidig gikk kornearealet ned med 21 000 dekar til 2,87 millioner dekar.


Bygg taper kornkampen

All kornslag utenom bygg økte i areal i 2014. Bygg-arealet gikk ned med 333 000 dekar fra sist år. Samtidig økte hvete-arealet med 242 000 dekar. Arealet av rug og rughvete økte med 30 600 dekar og havre med 29 200 dekar.


Flere «upersonlige» brukere

I 2014 ble 40 600 av 42 900 bruk drevet av personlige brukere. 15,1 prosent av disse var kvinner. 2300 bedrifter, eller 5,4 prosent av totalen, ble drevet som samdrift, aksjeselskap eller institusjon. I 1999 utgjorde upersonlige brukere 1,1 prosent av totalen.


Færre storfe

Det totale tallet på storfe gikk ned med 14 000 dyr fra 2013 til 2014. Ammeku økte noe, mens antall mjølkekyr og annet storfe gikk ned. Gjennomsnittsbuskapen er 25 mjølkekyr og 15 for ammeku.


Nedgang for gris og sau, høner opp

Tallet på sau over ett år har gått ned med 26 000 til totalt 884 900 individer. Tallet på avlssvin var 94 000 i 2014, 2600 færre enn året før. Snittstørrelsen på buskapen er 80 avlssvin og 231 for slaktesvin.

Tallet på verpehøner økte med knapt to prosent til 4,24 millioner i 2014.

Strukturen i jordbruket 2014  
  2014 Prosent endring fra  
2013 - 2014 2004 - 2014  
Jordbruksbedrifter i alt 42 876 -1,9 -22,8  
Enkeltpersonføretak 40 558 -1,9 -24,0  
Andre selskapsformer 2 318 -3,2 8,8  
Jordbruksareal i drift, dekar 9 859 381 -0,1 -5,2  
Fulldyrka jord, dekar 8 103 400 -0,1 -7,3  
Jordbruksareal per jordbruksbedrift, dekar 230,0 1,9 22,8  
Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag        
Ku 13 308 -3,6 -36,2  
Sau over 1 år 14 313 -0,5 -23,2  
Svin i alt 2 190 -3,5 -44,3  
Høner 2 010 3,6 -27,4  
Jordbruksbedrifter som dyrkar ymse vekstar        
Korn og oljevekstar til mogning 11 483 -2,2 -34,9  
Potet 2 062 -3,5 -63,7  
Eng til slått og beite 33 314 -1,8 -22,4  

Kilde: Statistisk sentralbyrå