Du er her

Slik måler du NPK i husdyrgjødsel

Pålitelige analyser av næringsstoffer i husdyrgjødsel forutsetter at prøvene blir tatt ut slik at det kan gi deg et best mulig bilde av hele gjødselpartiet. Normalt har du to typer instrumenter til rådighet.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

(Fra Bedre Gardsdrift nr. 2/1998)Steinar Tveitnes ved Institutt for jord- og vannfag på Norges Landbrukshøgskole (NLH) forteller at de to instrumentene har helt forskjellige virkemåter.


Herka flytevekt

Dette er et densimeter som måler tettheten av gjødsla. Tørrstoffinnholdet i gjødsla må være under fem prosent om resultatet skal bli pålitelig. Derfor må gjødsla tynnes med vann i forholdet 1:2 eller 1:3. Metoden bygger på at instrumentet måler innholdet av tørrstoff i gjødsla tilstrekkelig nøyaktig, og at det er godt samsvar mellom innholdet av tørrstoff og innholdet av plantenæringsstoffer.


Agros nitrogenmåler

er et instrument som kan måle innholdet av lettløselig nitrogen. Du blander bestemte mengder av klorkalk og blautgjødsel i et lufttett kammer. Da oppstår det en gassutvikling. Gasstrykket blir deretter målt med et manometer, som er gradert slik at du kan lese innholdet av plantetilgjengelig nitrogen per tonn gjødsel. Instrumentet kan også brukes til å måle tørrstoffinnholdet og fosfor.


Laboratorieanalyser

Du kan også sende prøver av husdyrgjødsel til et kjemisk analyselaboratorium. Sjøl om resultata herfra er mest nøyaktige, blir de dyrere og det tar lengre tid før du får svar. Fordelene med de raskere og billigere metodene er at det kan tas flere prøver. Dermed skaffer du sikrere kunnskap om næringsinnholdet i ulike gjødseltyper og i gjødsel produsert til ulik tid.


Dyra foretrekker handelsgjødsel

Forsøk viser at beitedyra heller vil ha gras gjødsla med mineralgjødsel enn gras gjødsla med husdyrgjødsel. Forskjellen i beiteopptak er trolig mindre dersom dyra ikke kan velge mellom de to alternativene. Det er liten forskjell i opptak mellom gras gjødsla med våtkompostert masse og ubehandla blautgjødsel.

Skal du bruke husdyrgjødsel på beite, må det avgrenses til små mengder som er tilpassa jordart og terrengforhold. Aktuelle gjødselslag er land, våtkompostert husdyrgjødsel og vannblanda blautgjødsel.

På grunn av fare for parasittsmitte må det gå minst én måned fra spredning til beiteslipp. Beiting med det dyreslaget som gjødsla stammer fra, kan under spesielle forhold forsterke sjukdoms- og parasittangrep. Bruk ikke grisegjødsel på beite.

(Kilde: Steinar Tveitnes, Institutt for jord- og vannfag, NLH.)


Kalk og gjødsel i samme vendinga?

Lar det seg gjøre å blande husdyrgjødsel og kalk før utkjøring for å spare arbeid? Både ja og nei, sier ekspertisen. Bruker du kalsiumkarbonat, blir pH i gjødsla ikke nevneverdig høgere enn 8. Med en pH i gjødsla på om lag 7,5, er risikoen for tap av ammoniakk som følge av kalktilsetting kanskje ikke så stor. Danske forsøk tyder likevel på et økt ammoniakktap der det blir kalka samtidig med spredning av husdyrgjødsel. Under alle omstendigheter må en ikke tilsette kalkslag som inneholder kalsiumoksid eller kalsiumhydroksid.

(Kilde: Steinar Tveitnes, Institutt for jord- og vannfag, NLH.)


Relaterte artikler

Dette tåler åkervekstene: Tommelfingerregelen er at du kan tilføre plantene så mye husdyrgjødsel at fosforbehovet dekkes. Ofte må du supplere med nitrogen, og til tider også med kalium for å balansere gjødslinga.