Du er her

Slår ring om Steinssletta

Buskerud: Regjeringen har pekt ut 20 kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Steinssletta i Ringerike og Hole kommune er valgt ut som en representant for flatbygdene.
Av bo@askmeida.no
Publisert 19.05.2009 10:50

Steinssletta like før Hønefoss. Foto: Erik Kolsrud

Området rundt Steinssletta er et stort og sammenhengende jordbrukslandskap på 12 000 dekar og 54 gardsbruk. Steinssletta har hatt en kontinuerlig jordbruksdrift i 4000 år og er i dag preget av et aktivt jordbruk. Det meste av jordbruksarealet er fulldyrka med korn, oljevekster, frø, poteter og grønnsaker. I tillegg er det noe husdyrhold.


Allsidig topografi

Kalkrik berggrunn med omliggende sjøer, elver, skog og våtmark gir grunnlag for et variert plante- og dyreliv. De biologisk mest interessante områdene er små tørrbakker, tidligere beiter, veikanter og områdene i og rundt fangdammene. 


Proppfull av historie

De kulturhistoriske verdier er dels knyttet til overordna eiendomsstruktur, dels til enkeltelementer i form av forhistoriske kulturminner, tun og bygninger. Området har en rekke gravhauger fra jernalderen, blant dem Halvdanshaugen. Stein gård har vært et viktig knutepunkt langt tilbake i tid. Her ligger en kirkeruin fra 1200-tallet. De største gardene har et stort antall verneverdige bygninger, hvorav to er fredet. Det er også flere mindre bruk, der noen opprinnelig har vært husmannsplasser.

(Kilde: Fylkesnytt fra Buskerud)