Du er her

Hedmark-skogeiere hogger javnt og trutt

I Hedmark var det hogst på hver fjerde skogeiendom i 2013, mens det på landsbasis ble avvirket tømmer for salg på hver niende eiendom, melder Statistisk sentralbyrå.
Av Bo Hansen
Publisert 30.09.2014 23:30

Skog kan være idyllisk å se på, men mer norsk tømmer skulle vært drevet ut. Bare Hedmark holder tempoet oppe når det gjelder avvirkning.

I løpet av siste tiårsperiode er det registrert avvirkning for salg på 37 prosent av eiendommene i landet.


Laber avvikning i vest og nord

I alt 14 300 av landets 128 600 skogeiendommer hadde avvirkning for salg i 2013, tilsvarende 11 prosent. Andelen med avvirkning varierte ellers mye mellom landsdelene. På Vestlandet hadde kun seks prosent av skogeiendommene tømmeravvirkning for salg, mens aktiviteten i Nord-Norge var enda lavere. På landsbasis var det i siste tiårsperiode avvirkning for salg på 47 100 av skogeiendommene.


70 millioner dekar produktiv skog

I 2013 var det i alt 128 600 skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Det produktive skogarealet til disse eiendommene var 70,3 millioner dekar. I alt 34 700 skogeiendommer ble drevet i kombinasjon med jordbruksbedrift. Gjennomsnittseiendommen var på om lag 550 dekar. 94 prosent av eiendommene er eid av enkeltpersoner. Sett i forhold til produktivt skogareal eier enkeltpersoner 78 prosent, etterfulgt av staten med ni prosent. Videre fulgte andre private, slike som aksjeselskap, sameier og liknende med fem prosent, og kommune og fylkeskommune med 3 prosent.


Norske skogeiere hogger 640 kubikk i snitt

Gjennomsnittlig hogstkvantum per skogeiendom lå på 640 kubikkmeter i 2013. For ti år siden var gjennomsnittskvantumet for en eiendom 450 kubikkmeter. I Hedmark, som er det største skogfylket, var gjennomsnittlig hogstkvantum 1 160 kubikkmeter i 2013.


Setter av mer penger på skogfond

Ved inngangen til 2014 hadde norske skogeiere tilsammen 1 189 millioner kroner på skogkontoene sine, en økning på om lag 128 millioner fra året før. I gjennomsnitt satte skogeierne av 12 prosent av bruttoverdien av tømmer for salg, til skogfond. Størst andel av tømmerverdien ble satt av til investeringer på skogeiendommer mellom 1 000 og 5 000 dekar. I gjennomsnitt var skogfondavsetningen for disse eiendommene 14 prosent.

 

Skogeiendommer.  
  2013  
Antall eiendommer Andel Produktivt skogareal Andel  
I alt 128 641 100,0 70 264 34570 264 345 100,0  
Produktivt skogareal i dekar          
25-99 dekar 44 088 34,3 2 466 343 3,5  
100-249 dekar 33 919 26,4 5 544 178 7,9  
250-499 dekar 22 261 17,3 7 912 773 11,3  
500-999 dekar 15 655 12,1 10 952 696 15,6  
1 000-1 999 dekar 7 943 6,2 10 919 455 15,5  
2 000-4 999 dekar 3 567 2,8 10 520 463 15,0  
5 000-19 999 dekar 979 0,8 8 600 030 12,2  
20 000 dekar eller mere 229 0,2 13 348 407 19,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå