Du er her

Færre mjølkeprodusenter – færre kyr

Antall mjølkekyr harr gått ned med 2,3 prosent og det er 4,9 prosent færre mjølkeprodusenter i 2013 enn det var i 2012, avslører søknadene om produksjonstilskudd.
Av Bo Hansen
Publisert 06.11.2013 19:30

Ammekyr er eneste produksjonsdyr som kan vise til økning i antall, sjøl om antall produsenter er gått ned. Foto: colourbox.com

Totalt søker ca. 9 500 foretak om tilskudd til mjølkekyr og gjennomsnittsstørrelsen på mjølkebrukene er ca. 24 kyr. Ca. 5 000 foretak søker om tilskudd til ammekyr. Dette er en nedgang på 1,5 prosent fra 2012 til 2013. Det er imidlertid en oppgang i antallet ammekyr med 1,6 prosent.


Stadig færre bruk

42 784 foretak søkte om tilskudd ved søknadsomgangen i august 2013. Det er 1 133 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 2,6 prosent. Dette er noe større nedgang enn fra 2011 til 2012.

Disse foreløpige tall fra søknader om produksjonstilskudd er innhentet per 20. august. Endelige tall foreligger i april 2013 når søknadene er ferdig behandlet.


Sau og geit ned

De siste årene har det vært en nedgang i antall bruk med mjølkegeiter og denne trenden ser ut til å fortsette i 2013.Det er en nedgang i antallet søkere med sauer over ett år i 2013 sammenliknet med 2012.  I 2013 er det i underkant av ca.13 800 saueprodusenter som til sammen har totalt ca. 825 000 sauer over ett år. Gjennomsnittlig antall sauer over ett år er tilnærmet det samme som i fjor, ca. 59 dyr per produsent.


Gris på retur

Antallet foretak med avlspurker er redusert med 6,5 prosent. Totalt antall avlspurker er redusert med 2,2 prosent.


9 800 000 dekar jordbruksareal

Det er en viss usikkerhet rundt arealtallene fordi mange søknader blir rettet i forbindelse med kontroll og behandling som pågår utover høsten. De foreløpige tallene for jordbruksareal i drift viser i alt 9,8 millioner dekar. Dette er en reduksjon på 81 230 dekar (0,8 %) sammenliknet med tallene for 2012.  Grovfôrarealet er på samme nivå som i fjor, mens det er en nedgang på ca. 114 000 dekar kornareal. Arealet med grønnsaker er økt med 2 400 dekar, mens potetarealet er på samme nivå som i fjor.


Økologisk areal krymper

Totalt areal som er i omlegging eller drives økologisk er 486 439 dekar. Dette er en reduksjon på 33 281 dekar sammenliknet med 2012. Andelen økologisk areal og areal under omlegging er 4,9 prosent av totalt jordbruksareal.

Dato  Antall foretak  Nedgang fra foregående år  Prosent nedgang
31.07.2013 42 784 1133 2,6
31.07.2012 43 917 853 1,9
31.07.2011 44770 960 2,1
31.07.2010 45730 823 1,9
31.07.2009 46 553 736 1,6
31.07.2008 47 289 885 1,8
 31.07.2007 48 174 1 231 2,5
 31.07.2006 49 405 1 527 3
 31.07.2005 50 932 1 854 3,5
 31.07.2004 52 786 2 241 4,1
 31.07.2003 55 027 3 865 6,6
 31.07.2002 58 892 3 390 5,4
 31.07.2001 62 282 2 492 3,8
 31.07.2000 64 774