Du er her

En kvart million mjølkekyr igjen

Antall mjølkekyr i Norge har krøpet under 230 000. Per 1. januar var det 229 500 dyr og 9400 mjølkeprodusenter igjen, melder Statistisk sentralbyrå.
Av Bo Hansen
Publisert 08.04.2014 12:30

Trua dyreart: Det blir færre kyr i Norge. Nå har antallet bikka under 230 000.

De samme tallene for ett år siden var 238 800 mjølkekyr og 9800 produsenter. Tallene framkommer i forbindelse søknadene om produksjonstilskudd. Til sammen 29 000 husdyrbrukere søkte om produksjonstilskudd per 1. januar i år. Det er 600 færre enn fjoråret og en nedgang på 2,1 prosent.


Mjølkeproduksjon og svin på defensiven

Størst prosentvis nedgang hadde bruk med mjølkegeit, mjølkekyr og svin. Tallet på bruk med mjølkegeit gikk ned med sju prosent og er nå nede i knapt 300. Antall mjølkebruk gikk ned med fem prosent og er som vi så nå 9400 i antall. Antall svinebesetninger er 2400, en nedgang på fire prosent fra i fjor.


Det totale storfe-dyretallet ned

Antallet strofe gikk totalt ned med over 11 000 dyr til vel 534 000. Ammekyr derimot opplevde en økning på 1100 individer til 69 000.

Tallet på mjølkegeiter gikk ned med sju prosent til drøye 30 000. Tallet på avlssvin og slaktesvin gikk ned med én prosent fra året før til henholdsvis 97 000 og 1 560 000.


Fjørfe øker

Fra 2013 til 2014 økte antallet bruk med slaktekylling med om lag sju prosent til knapt 700, mens tallet på bedrifter med verpehøns lå på det samme nivået som i fjor med om lag 2000. I samme tidsrom økte antall verpehøner med tre prosent til 4, 3 millioner, mens tallet på slaktekylling økte med 12 prosent til over 70 millioner.


Mot større enheter

Den oppvakte leser har sikkert allerede utledet at tallet på buskaper går ned, men at den gjennomsnittlige buskapsstørrelsen øker. Dette ser en tydelig i en tiårsperiode. Et mjølkebruk i 2014 har 25 kyr i snitt. I 2005 var det samme tallet 17.

De som driver med sau, hadde i middel 73 vinterfôra sauer i 2014, mot 64 ti år før. Blant svine- og eggprodusentene har utviklinga i retning større buskaper vært enda mer markert. Et gjennomsnittlig bruk med avlspurker hadde 80 dyr i 2014, mot 44 i 2005. Gjennomsnittlig antall verpehøner per bruk økte fra 1 400 til 2 200 i samme perioden.

 

 

Husdyrhald per 1. januar  
  2014 Prosent endring fra  
2013 - 2014 2005 - 2014  
Mjølkeku 229 487 -3,9 -15,5  
Ammeku 68 638 1,6 37,0  
Vinterfôra sau 1 031 890 -0,6 -4,7  
Mjølkegeit 30 211 -8,0 -34,4  
Alssvin 96 818 -0,9 -1,8  
Verpehøner 4 265 466 3,4 22,7  
Slaktekylling 70 586 521 12,4 77,5  

Kilde: Statistisk sentralbyrå