Du er her

Det er bare å hogge løs!

Det står nå 929 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger, en økning på 26 prosent i løpet av de siste ti årene. Den totale årlige tilveksten på 25,9 millioner kubikkmeter er den høyeste som noen gang er beregnet.
Av Bo Hansen
Publisert 27.08.2015 13:15

På landsbasis er 40 prosent av den produktive skogen hogstmoden. Alle er ikke like heldige å ha fylkesvegen så tett på hogstfeltet som her på bildet.

Av det totale skogvolumet står 831 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet. Den årlige tilveksten i den produktive skogen var på 23,9 millioner kubikkmeter. Av det utgjorde tilveksten i barskog 18,8 millioner kubikkmeter, skriver Statistisk sentralbyrå.


Grana dominerer fortsatt

Selv om lauvskogen har økt mest de siste tiårene, er det granskogen som står for den største volumøkningen. De siste takstresultatene viser at grana fortsatt er det vanligste treslaget, med 43 prosent av det stående tømmervolumet. Deretter følger furua med 31 prosent, mens lauvskogen utgjør 25 prosent av volumet.


En fjerdedel av landet er produktiv skog

I alt er det beregnet et produktivt skogareal på 83 337 kvadratkilometer. Det utgjør litt over en fjerdedel av landarealet. Vernet produktiv skog er ikke inkludert. I tillegg er det vel 56 000 kvadratkilometer uproduktiv skog og annet trebevokst areal.


Mye hogstmoden skog står og venter

For hele landet sett under ett utgjorde arealet av eldre hogstmoden skog 40 prosent av den produktive skogen i siste takseringsperiode. For 10 år siden var denne andelen 35 prosent. Hedmark, Oslo, Oppland og Buskerud har i gjennomsnitt 31 prosent gammel produktiv skog, og er de regionene med den laveste andelen.


Mest død ved i Telemark og Agder

På landsbasis er det registrert livsmiljøer med liggende, død ved på 15 prosent av det produktive skogarealet, som er en liten økning fra tidligere registreringer. Telemark og Agder-fylkene hadde størst andel skog med liggende død ved, mens Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark hadde minst.

Stående kubikkmasse og årlig tilvekst (under bark)  
  1 000 kubikkmeter Andel Prosentvis endring Prosentvis endring  
2013 - 2014 2005 - 2014  
2014          
Stående kubikkmasse          
I alt 929 393 100 1,9 26,3  
Gran 407 099 44 2,6 22,9  
Furu 286 489 31 1,3 18,5  
Lauv 235 804 25 1,6 45,0  
Årlig tilvekst          
I alt 25 912 100 1,2 0,9  
Gran 13 821 53 2,2 -0,3  
Furu 6 115 24 0,0 0,4  
Lauv 5 975 23 0,4 4,6  

Kilde: Statistisk sentralbyrå